Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany do definicji i listy wskaźników RPO WŁ

W dniu 29 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1621/17, w której zmiany dotyczą:

  • Osi Priorytetowej I  Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy – zmieniono definicję pojęcia ośrodka badawczego dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) oraz dodano wskaźnik Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu;
  • Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – doprecyzowano pojęcie nowych zagranicznych rynków dla wskaźnika  Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki;
  • Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna  – zaktualizowano podstawę prawną w zakresie ustawy o efektywności energetycznej, wskazaną w definicji wskaźnika Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji oraz zmieniono klasyfikację wskaźników Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych z „produktu” na „rezultat”;


Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - zmieniono rodzaj wskaźnika Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi z „kluczowego” na „specyficzny”.

 pdfZałącznik nr 1- Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy470.17 KB
 pdfZałącznik nr 2- Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka607.06 KB
pdfZałącznik nr 3- Oś Priorytetowa III Transport385.23 KB  

 pdfZałącznik nr 4- Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna600.05 KB
 
pdfZałącznik nr 5- Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska488.83 KB
 pdfZałącznik nr 6- Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu410.71 KB
 
pdfZałącznik nr 7- Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych563.82 KB
 pdfZałącznik nr 8- Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 476.38 KB
 pdfZałącznik nr 9- Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne674 KB
pdfZałącznik nr 10- Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regioniu407.32 KB
 pdf Załącznik nr 11- Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności343.66 KB

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 29-11-2017
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe

Top